Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Zakopanego

25 czerwca podczas XXII Sesji Rady Miasta Zakopane przedstawiony został po raz drugi w historii „Raport o stanie miasta”, który został przyjęty przez Radnych razem ze sprawozdaniem finansowym, a Burmistrzowi zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium. 

Raport o stanie Zakopanego za rok 2019 zawiera dane dotyczące każdego aspektu funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Prezentuje szczegóły działalności Urzędu Miasta oraz stanowi wykaz wszystkich podjętych inicjatyw z zakresu kultury, sportu, promocji, finansów, edukacji oraz pomocy społecznej. Całość dokumentu liczy 160 stron.

Prezentację z najważniejszymi danymi z raportu przedstawił podczas sesji wiceburmistrz Tomasz Filar. Z kolei sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Helena Mamcarz. Poinformowano także o pozytywnych opiniach, które wydała komisja rewizyjna, a także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania podjęta została przy 17 głosach „za”, 1 „przeciw” i 1 “wstrzymującym się”. Absolutorium przyjęto 17 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 “wstrzymującymi się”.

Burmistrz Leszek Dorula dziękując za wotum zaufania oraz absolutorium wyraził także wdzięczność radnym za dobrą współpracę i pracownikom urzędu za skuteczną pracę na rzecz miasta. Skarbnik Helena Mamcarz tradycyjnie od Burmistrza w dowód uznania otrzymała bukiet kwiatów.

Burmistrz podziękował również wszystkim, którzy przygotowali Raport, podkreślił, że wzorem roku ubiegłego starano się zawrzeć w nim jak najdokładniejsze dane, by pokazać to, co realizowane było wspólnie. Zauważył, że niektóre samorządy streszczają raporty do kilku stron, niemniej jednak jego zdaniem warto w tym dokumencie przekazać więcej wiedzy o działaniach miasta, tym bardziej że rok 2019 był jednym z lepszych, co było widać zarówno pod względem inwestycyjnym, jak również pozyskiwania środków. Dodał, że jest to możliwe dzięki wspólnym działaniom mieszkańców, przedsiębiorców i Rady Miasta.

Helena Mamcarz Skarbnik Miasta przedstawiła fakty dotyczące planowanego oraz zrealizowanego budżetu miasta za rok 2019 i tak:

Pierwotnie planowane dochody wyniosły 166 670,200 zł
– wydatki – 174 371 000 zł
– przychody 13 800 000 zł
– rozchody 6 099 200 zł.

W ciągu roku były wprowadzane zmiany zarówno uchwałami Rady Miasta jak i zarządzeniami Burmistrza i po wprowadzeniu niniejszych zmian budżet na 2019 rok przedstawiał się następująco:

– Planowane dochody 175 189 493,85 zł
– wydatki 182 778 434,85 zł
– przychody 13 688 141 zł
– rozchody 6 099 200 zł.

Realizacja budżetu za rok 2019 wyglądała następująco:
– dochody 171 276 422,41 zł – 97,77 % realizacji planu
– wydatki 164 029 902,87 zł – 89,74 % realizacji planu
– nadwyżka budżetowa wyniosła 7 246 519,54 zł.