V Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

Reklama                                                              

 

28 lutego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się V Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Po przyjęciu protokołu z IV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska zaprezentowała projekt zmiany budżetu powiatu na rok 2019.  Następnie Józef Palenik Prokurator Rejonowy w Nowym Targu przedstawił informacje na temat stanu zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2018 roku oraz ubiegłoroczne działania prokuratury.

Reklama                                                              

Generalnie w stosunku do roku 2017 ilość przestępstw stwierdzonych zmniejszyła się o 7,7%. Zmniejszeniu uległa również ilość przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie oraz ilość przestępstw o charakterze gospodarczym. Wzrosła natomiast liczba rozbojów oraz liczba przestępstw drogowych, w tym związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Po tym wystąpieniu Robert Bartosz Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu omówił kwestie związane z poziomem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotarskim w roku 2018. Porównując sytuację do roku 2017 znacznie wzrosła efektywność działań Policji dzięki czemu zmalała przestępczość związana z handlem narkotykami, kradzieżami lub uszkodzeniem mienia i włamaniami. W roku 2018 zrealizowano także więcej służb patrolowych i obchodowych niż w roku 2017. Jeśli chodzi zaś o stan bezpieczeństwa podczas imprez masowych, uroczystości i festynów w 2018 roku stan ten jest wyższy niż w 2017 ze względu na większą liczbę policjantów na służbie.

W kolejnej części posiedzenia Piotr Domalewski Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Nowym Targu przedstawił sytuację bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Oprócz ciągłej dbałości o stan wyposażenia, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uświadamiania mieszkańców o istnieniu zagrożeń, straż pożarna organizuje między innymi spotkania w szkołach, apeluje o przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych w razie pożaru budynków oraz kontroluje przygotowanie obiektów handlowych do działań przeciwpożarowych.

Następnym tematem podjętym przez radę było zapewnienie wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym powiatu nowotarskiego. Powiat ma zapewnić wspólną obsługę informatyczną, administracyjną i organizacyjną spraw archiwalnych, służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, inwestycyjną oraz w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednostkami, które zostaną objęte tymi usługami są szkoły średnie, placówki edukacyjno – opiekuńczo – wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, oraz domy pomocy społecznej, dla których powiat jest organem prowadzącym. W związku ze zmianami personalnymi, które nastąpiły po ostatnich wyborach samorządowych na stanowiskach burmistrza i wójtów kilku podhalańskich gmin rada podęła decyzję o zmianach w składzie Rady Społecznej działającej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu. Odwołani zostali: Ewa Przybyło, Bogusław Jazowski oraz Stanisław Jurkowski. Nowymi członkami rady natomiast są Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, oraz Burmistrz Miasta Rabki-Zdroju Leszek Świder. Wybór wójtów oraz burmistrza na stanowiska w ramach rady społecznej ma zapewnić szybszy przepływ informacji na temat zdrowia mieszkańców gmin oraz wspomagać działania lokalnej wspólnoty samorządowej dotyczące promocji i ochrony zdrowia.

W efekcie ostatniej reformy oświatowej powiat musi dostosować swoją sieć szkół i placówek do obowiązujących regulacji prawnych. Zatem przygotowane zostały i podjęte uchwały przekształcające dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące w licea czteroletnie raz dotychczasowe czteroletnie technika w technika pięcioletnie. Ponadto w zakresie tematów oświatowych Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu Marta Skawska przedstawiła sprawozdanie dotyczące średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

W zakresie drogownictwa uchwałę w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Łapsze Niżne prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych omówił Tomasz Moskalik Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. Dyrektor poinformował, iż rozpoczęła się realizacja projektu po nazwą „Budowa Ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek IV: Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie (od mostu w Dębie do Falsztyna)”. Zadanie budowy ścieżki będzie obejmować również rozbudowę drogi powiatowej i w związku z tym niezbędne jest porozumienie powiatu z gminą, która będzie pełnić funkcję inwestora robót budowlanych. Realizowana inwestycja jest niezwykle istotna z punktu widzenia rozwoju turystyki na naszym terenie. Gmina pozyskała na ten cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tekst i fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu