Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zakopane 3 marzec 2019

 

3 marca w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem o godzinie 12.00 wystartuje Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Szczegóły wydarzenia znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN

Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego

Patronat honorowy – Burmistrz Miasta Zakopane

Organizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

Organizator ogólnopolski – Fundacja Wolność i Demokracja

I CEL ZAWODÓW:

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
 2. Podtrzymanie wśród Polaków wiedzy historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych.
  3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
  5. Promocja miasta Zakopane.

II TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU:
1. Bieg odbędzie się dnia 3 marca 2019 r. w Zakopanem.
2. Start biegu w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego o godzinie 12.00

III TRASA, DYSTANS:

Organizator wyznaczył 2 trasy
Trasa nr 1 o długości 1963 metry przebiegać będzie ulicami: Park Miejski /START/ – Staszica – Piłsudskiego – Tetmajera – Grunwaldzka –  Makuszyńskiego – Piłsudskiego (w lewo) – Staszica – Park Miejski /META/
Trasa nr 2 o długości 5000 metrów przebiegać będzie ulicami: Park Miejski /START/- Staszica – Piłsudskiego – Tetmajera – Grunwaldzka –  Makuszyńskiego – Piłsudskiego (w prawo) – Bronisława Czecha –  Żeromskiego – Sabały –  Piłsudskiego – Staszica – Park Miejski /META/
3. Organizator nie wprowadza limitu zawodników oraz limitu wieku lecz dysponuje tylko 230 pakietami startowymi, które otrzymają zawodnicy wg kolejności zgłoszeń.
4. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 40 minut.

IV ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 27 lutego drogą elektroniczną na stronie internetowej www.sport-timing.pl  Za  zgłoszonego uważa się zawodnika, który zapisał się do biegu i wniósł opłatę startową.
2. Pakiety startowe odbierać można dnia 3 marca w godzinach pracy biura zawodów, zgodnie z rozdziałem VIII niniejszego regulaminu.

V UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.

 1. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. 4. Zawodnicy, którzy otrzymali od organizatora okolicznościową koszulkę biegu są zobowiązani w niej wystartować.
  5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej.

VI. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi – wpłata do 27 lutego:

osoby dorosłe – 20 zł (w biurze zawodów w dniu startu – 30 zł)

uczniowie szkół powiatu tatrzańskiego oraz osoby urodzone w roku 1951 i starsze opłata startowa – 10 zł. (w biurze zawodów w dniu startu – 20 zł)                                                                                                                                                              Odbiór w/w pakietów możliwy będzie po okazaniu w biurze zawodów ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

 1. Zapisy i płatność online odbywa się przez system zapisów na stronie www.sport-timing.pl
  4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto MOSiR Zakopane i zaznaczenia tego faktu przez organizatora na internetowej liście uczestników.
  5. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VII ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

Organizator zapewnia pierwszym 230 zgłoszonym na bieg osobom: rezerwację miejsca w biegu, koszulkę, medal, materiały promocyjne.

VIII BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Parku Miejskim i czynne będzie w dniu 3 marca w godzinach 9.00 – 11.45

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo do:  żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich  danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

KLASYFIKACJA

Ze względu na honorowy charakter biegu nie będzie prowadzony ranking zawodników, organizator dopuszcza jednak pomiar czasu zawodników i umieszczenie wyników w komunikacie końcowym.

 1.  NAGRODY:

Pierwszych 230 zawodników na mecie, biegnących w koszulkach dostarczonych przez organizatora otrzyma pamiątkowy medal biegu.

XII UWAGI KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora tel., 182073966, e-mail: biuro@mosir.zakopane.eu
  2. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. 4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
 2. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.
 3. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Organizatorzy