Straż Graniczna opowiada o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

Reklama                                                              

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Niezbędnym elementem, w przypadku zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa handlu ludźmi, jest podjęcie określonego działania przez sprawcę, w celu wykorzystania innej osoby, nawet za jej zgodą w różnych formach seksualnego wykorzystania (w tym w pornografii i w prostytucji), w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie oraz wszelkich innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Należy podkreślić przy tym, że jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

W celu zdefiniowania, zdiagnozowania oraz zapobiegania handlowi ludźmi, funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG każdego roku przeprowadzają szereg prelekcji dla młodzieży szkolnej i studentów. Podczas spotkań z młodzieżą dystrybuowane są materiały informacyjne w postaci komiksów i plakatów.

Reklama                                                              

Jak wyglądał rok 2019 w działalności Karpackiego Oddziału SG w zakresie profilaktyki dotyczącej handlu ludźmi? Zapraszamy do krótkiego podsumowania.

Najwięcej spotkań z młodzieżą zrealizowała w minionym roku Placówka SG w Zakopanem.

W 2019 r. odbyło się 7 spotkań informacyjnych, w których łącznie wzięło udział ponad 700 osób. Byli to uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Nowym Targu, Liceum Ogólnokształcącego im. S.Goszczyńskiego w Nowym Targu, I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce-Zdroju, Powiatowego Zespołu Szkół nr 6 z Brzeszcz. Wśród odbiorców prelekcji była także młodzież z Konina, uczestnicy spotkania zorganizowanego w Schronisku na Durbaszce oraz uczniowie zakwaterowani w bursie w Nowym Targu.

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie-Balicach spotkali się z ok. 250 osobami. Byli to m.in. uczniowie w Liceum Ogólnokształcącym w Świątnikach Górnych, studenci – w tym również cudzoziemcy – Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa oraz uczestnicy Targów Zawodoznawczych, organizowanych w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.

Strażnicy Graniczni z Placówki SG w Tarnowie przeprowadzili prelekcje profilaktyczne w Ochotniczym Hufcu Pracy w Tarnowie. Ponadto upowszechniali wiedzę na temat przedmiotowego zjawiska podczas comiesięcznych zajęć prowadzonych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku. Ciekawą inicjatywą była organizacja plenerowej prelekcji w Kosarzyskach, dotycząca tematyki handlu ludźmi, w której udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Żegocinie, Zespołu Szkół w Wojniczu oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie zorganizowali prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu z okazji Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Istotnym jest również koordynowanie przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno – Śledczego wszystkich podejmowanych przez KaOSG inicjatyw, mających na celu działania w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi.

Przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie funkcjonuje Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi ludźmi, w którego skład wchodzi 2 funkcjonariuszy Oddziału. Zespół ten jest regionalną platformą wymiany informacji i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Celem funkcjonowania Zespołu jest usprawnienie działalności prewencyjnej oraz wsparcia i reintegracji ofiar, a także pobudzenie aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Ponadto, Karpacki Oddział SG pod auspicjami EUROPOLU, w ciągu ubiegłego roku zaangażowany był w kwietniową akcję „Labour Exploitation Empact Action Days 2019 EAD 2019”, dotyczącą zwalczania handlu ludźmi, w celu wykorzystania do pracy o charakterze przymusowym. Natomiast we wrześniu 2019 przeprowadzona także została wspólna akcja dotyczącą zwalczania handlu ludźmi, w celu wykorzystania do prostytucji pod nazwą „Large Scale Joint Day”.

Koordynatorzy ds. handlu ludźmi Karpackiego Oddziału SG biorą również czynny udział w cyklicznych Warsztatach Szkoleniowych Koordynatorów Straży Granicznej, Policji i Prokuratorów, które w maju 2019 roku odbyły się w Centralnym Ośrodku Szkoleniu Straży Granicznej w Koszalinie.

Na serwisie informacyjno-edukacyjnym MSWiA, poświęconym problematyce handlu ludźmi www.handelludzmi.eu., udostępniona została obszerna baza wiedzy, w tym obowiązujące akty prawne, statystyki, artykuły, publikacje, ciekawostki, sondy, materiały informacyjne i multimedialne. Za pośrednictwem specjalnego formularza, strona umożliwia także zgłoszenie przypadków naruszenia prawa każdej zainteresowanej osobie.

Na temat handlu ludźmi możne przeczytać na stronie Karpackiego Oddziału SG: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/informacje-praktyczne/handel-ludzmi/34914,Handel-ludzmi.html