Rusza kolejna wielka inwestycja w Szaflarach – hala sportowa

Reklama                                                              

Starania o nową wielofunkcyjną pełnowymiarową halę sportową w Szaflarach z rozbudową szkoły podstawowej o dodatkowe sale dydaktyczne, wraz z siedzibą Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej rozpoczęła się już w 2015 roku od zlecenia projektowania. W 2017 roku został ogłoszony nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, do którego przystąpiła Gmina Szaflary.

Gmina Szaflary przygotowała projekt pn.: Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznego Zespołu Szkół i Gimnazjum w Szaflarach wraz z infrastrukturą. W trakcie rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosek podczas oceny merytorycznej uzyskał negatywny wynik. Gmina nie zgadzając się z tą decyzją, złożyła protest. Dzięki determinacji i stanowczości Wójta Gminy Szaflary, Rafała Szkaradzińskiego, wniosek został poddany ponownej ocenie. Podczas ponownego rozpatrzenia uzyskał 89,16% i tym samym umieszczono go na liście rezerwowej. Gdyby asesorzy oceniający wniosek nie popełnili oczywistych błędów przy ocenie, wniosek Gminy Szaflary zostałby sklasyfikowany spośród wszystkich złożonych wniosków na bardzo wysokim, siódmym miejscu i otrzymałby dofinansowanie już w pierwszym naborze. Niestety oczywista błędna decyzja asesorów oceniających przedmiotowy wniosek pozbawiła niesprawiedliwie Gminę Szaflary dofinansowania w wysokości ponad 8 mln złotych.

Środki własne na realizację inwestycji były cały czas zabezpieczone w budżecie Gminy Szaflary, podobnie jak cała wymagana dokumentacja, która czekała przygotowana do natychmiastowego przeprowadzenia przetargu i przystąpienia do realizacji opisanych we wniosku zadań. Dziś, z radością możemy przekazać informację, że po 5 latach wytrwałej pracy i walki na rzecz budowy nowej pełnowymiarowej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej oraz nowej siedziby GCKPiT i gminnej biblioteki cel został osiągnięty.

Reklama                                                              

W dniu 7 lipca Poseł na Sejm RP Edward Siarka w imieniu Wicemarszałka Łukasza Smółki przekazał informację Wójtowi Gminy Szaflary oraz Radnym Gminy Szaflary o zwiększeniu środków finansowych na działanie i tym samym nowa inwestycja, długo wyczekiwana przez mieszkańców całej gminy, niebawem będzie mogła być rozpoczęta.

Wysokość dofinansowania zaplanowanej inwestycji wynosi ponad 8 000 000 zł.

Tekst: Urząd Gminy Szaflary / Zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach