Ruch w Nowym Targu wymaga upłynnienia

Reklama                                                              

Coraz więcej samochodów na ulicach stolicy Podhala sprawia, że poruszanie się tym środkiem komunikacji jest coraz trudniejsze. W tej sprawie do władz miasta wpłynął wniosek jednego z miejscowych radnych. Jak zapewniają nowotarscy włodarze, odbędzie się spotkanie w celu rozwiązań zmierzających do „upłynnienia ruchu” w ramach istniejącej sieci dróg.

– Obserwując wzrastający ruch samochodowy wnioskuję o dokonanie przeglądu komunikacji drogowej w na drogach miejskich – zaapelował do władz Nowego Targu Marek Fryźlewicz, radny tego miasta. -Wnioski z tego przeglądu będą przydatne na spotkaniu w gronie przedstawicieli starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i policji, o które wnioskowali radni na jednej z ostatnich sesji rady miasta – dodał.

Jak zasugerował, konieczne jest szybkie podjęcie możliwych i realnych działań, aby usprawnić komunikację w mieście.

Reklama                                                              

– Nie może być sytuacji, w której nie reaguje się na przykład na ciągłe blokowanie się skrzyżowania ulicy Kopernika i Na Równi i nie przewraca się poprzedniego układu pierwszeństwa przejazdu, który był zmieniony na czas budowy ronda Prymasa Wyszyńskiego – zauważył nowotarski radny. – Wnioskuję też o większy nadzór nad sprawami utrzymania bieżącego dróg miejskich, tak, aby zauważać brakujące czy zniszczone oznakowanie jak np. nieoznakowana od kilku miesięcy wysepka rozdzielająca pasy ruchu na ulicy Legionów Piłsudskiego.

Jak wynika z odpowiedzi ratusza w Nowym Targu, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Na Równi została wprowadzona w 2016 roku na wniosek Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ze względu na trudności komunikacyjne związane z prawidłowym przejazdem przez w/w skrzyżowanie.

– Projekt stałej organizacji ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu oraz zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem tj. Powiatowy Zarząd Dróg. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu miało na celu poprawę czytelności przejazdu przez skrzyżowanie, upłynnienie oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na tym skrzyżowaniu – czytamy w udzielonej radnemu odpowiedzi.

Jednocześnie władze stolicy Podhala poinformowali, że pracownicy Referatu ds. Drogownictwa i Transportu wykonują objazdy dróg gminnych, a wszystkie zauważone usterki w infrastrukturze drogowej usuwane są między innymi w ramach umów w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników, placów, mostów i przepustów oraz oświetlenia ulicznego, robót remontowo – utrzymaniowych prowadzonych przez MZWiK oraz robót gwarancyjnych lub utrzymaniowych wykonywanych przez właścicieli infrastruktury sieciowej znajdującej się w pasie drogowym.

– Natomiast braki w oznakowaniu dróg są zgłaszane do Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji i przez pracowników tego Zakładu na bieżąco uzupełniane – zapewniają nowotarscy urzędnicy. – W ten sam sposób usuwane są usterki zgłaszane telefonicznie lub drogą mailową. Nie mniej jednak planowane są działania prowadzące do usystematyzowania i ewidencjonowania wykonywanych prac poprzez wdrożenie np. elektronicznego systemu rejestracji ruchu z wizualizacją utrudnień na mapach cyfrowych, co pozwoli na dokładne określenie skali problemu oraz usprawnienie usuwania uszkodzeń i awarii.

W najbliższym czasie zostanie również zorganizowane spotkanie zarządców dróg, w celu wypracowania rozwiązań zmierzających do „upłynnienia ruchu” w ramach istniejącej sieci dróg.

 

 

 

fot. UM Nowy Targ