Regulamin

Regulamin internetowego serwisu informacyjnego Podhala, Orawy, Spisza i Pienin Góral Info www.goral.info.pl

I. Wstęp

1. Internetowy Serwis Informacyjny Góral Info www.goral.info.pl wydawany jest przez firmę “DRI” z siedzibą w Podczerwonem 131a, 34-470 Czarny Dunajec (NIP: 7352570220).

2. Serwis zarejestrowany jest jako tytuł prasowy w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

3. Portal Internetowy Góral Info działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

5. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązani zapoznać się z regulaminem.

6. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. Definicje

1. Internetowy Serwis Informacyjny Podhala, Orawy, Spisza i Pienin Góral Info – www.goral.info.pl jest portalem internetowym przekazującym najświeższe informacje z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.

2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

3. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, video, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Administrator serwisu – osoba, która czuwa nad funkcjonalnością Serwisu Góral Info, publikująca artykuły, moderująca komentarze i ogłoszenia,

5. Artykuł – informacja zawierająca treść i zdjęcia.

6. Komentarz – opinia zamieszczana przez Użytkownika pod danym artykułem.

7. Ogłoszenia – informacje zamieszczane przez użytkowników w systemie ogłoszeń.

III. Zasady ogólne. Prawa użytkownika:

1. W ramach Serwisu Góral Info Użytkownik może:

a) zapoznawać się z artykułami zamieszczonymi przez administratora serwisu, komentarzami Użytkowników i ogłoszeniami zamieszczanymi przez Użytkowników w systemie ogłoszeń;

b) przesyłać informacje prasowe na adres redakcji nienaruszające polskiego prawa w celu zamieszczenia ich na łamach Serwisu Góral Info;

c) przesyłać zdjęć na adres redakcji nienaruszające polskiego prawa w celu zamieszczenia ich na łamach Serwisu Góral Info;

d) korzystać z z systemu ogłoszeń;

e) zamieszczać komentarze pod artykułami;

f) kontaktować się z redakcją i administratorem serwisu Góral Info za pośrednictwem adresy mailowego redakcja@goral.info.pl.

2. Na łamach Serwisu Góral Info prezentowane są materiały – treści informacyjne, zdjęcia oraz treści reklamowe.

IV. Własność intelektualna

1. Serwis Góral Info korzysta z materiałów własnych, komunikatów prasowych i materiałów przesłanych przez Użytkowników.

2. Materiały przesłane przez Użytkowników, Serwis Góral Info korzysta na zasadzie licencyjnej.

3. Materiały własne Serwisu Góral Info, komunikaty prasowe i materiały przesłane przez Użytkowników podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

4. Prawa do materiałów przysługują jego autorowi.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów, naniesienia redakcyjnych poprawek, w tym zamianę tytułu artykułu.

6. Galerie zdjęć zamieszone na łamach Serwisu Góral Info stanowią własność intelektualną ich autorów.

7. Wszystkie zdjęcia opatrzone są logotypem Serwisu Góral Info.

8. Zabrania się wykorzystywania zdjęć bez zgody autora do celów komercyjnych.

9. Zdjęcia można wykorzystywać do celów prywatnych za zgodą autora.

10. Złamanie pkt. 6 może skutkować wystawieniem faktury VAT przez wydawcę na kwotę 300 zł + VAT i przesłanie jej drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem zapłaty. Cała kwota netto zostanie przekazana autorowi galerii, wg. umowy o dzieło.

11. Istnieje możliwość wykupienia zdjęć z portalu na zasadach cenowych ustalonych z autorem. Wydawca Serwisu Góral Info wystawi fakturę VAT i rozliczy się z autorem na zasadzie umowy o dzieło.

12. Poprzez korzystanie z materiałów udostępnionych na łamach serwisu Góral Info Użytkownicy nie nabywają żadnych praw,  ani też nie uzyskują licencji do tych utworów (zwłaszcza do zdjęć)

13. Użytkownik oświadcza, że materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza że posiada wszelkie prawa do materiałów i nie naruszają polskiego prawa.

V. Obowiązki użytkownika:

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Góral Info zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Góral Info zgodnie z Regulaminem Serwisu Góral Info.

VI. System komentarzy.

1. Pod każdym artykułem istnieje możliwość wyrażenia swojej opinii.

2. Zabrania się zamieszczania:
– treści popierających rasizm, dyskryminację drugiej osoby, grup społecznych;
– treści wulgarnych;
– treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
– danych osobowych – teleadresowych;
– treści promujących pornografię;
– treści komercyjnych, reklamowych;
– linków do innych stron internetowych.

3. Zabrania się atakowania bezpośrednio w komentarzach redakcji, redaktorów i fotoreporterów publikujących na łamach serwisu Góral Info.

4. Użytkownik zobowiązany do przestrzegania polskiej pisowni, zasad polskiej ortografii i gramatyki.

5. Zabrania się stosowania w nadmiarze dużych liter, co powoduje, że dany komentarz może być nieestetyczny.

6. Administrator ma prawo do poprawienia wg swojego uznania wpisu nie zmieniając sensu wypowiedzi.

7. Administrator ma prawo niepublikowania komentarza niezgodnego z pkt. 2. i pkt. 3.

8. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone komentarze

VII. Polityka prywatności 

1. Serwis Góral Info korzysta z plików  “cookies”.

2. Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu wykorzystujemy m.in. pliki cookies, do zbierania oraz przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal goral.info.pl jest „DRI” z siedzibą w Podczerwonem 131a, 34-470 Czarny Dunajec (NIP: 7352570220). Wszelkie pozyskiwane dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie, na jaki zezwala RODO.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę bez powiadomienia użytkowników.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Góral info po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację.

3. Niniejszy Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.