Przypominamy! XIX Jarmark Podhalański na nowotarskim Rynku ma charakter imprezy masowej. Baw się bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Reklama                                                              

Od piątku do niedzieli  tj. 16 do 18 czerwca br. na nowotarskim Rynku odbędzie się XIX Jarmark Podhalański.  Przewidziane jest wiele atrakcji i koncertów. W tych dniach nastąpi również zmiana organizacji ruchu w rejonie Rynku.

Impreza ta ma charakter imprezy masowej, na której obowiązuje regulamin zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

Przypominamy o zachowaniu zgodnym z prawem i regulaminem imprezy masowej oraz o odpowiedzialności prawnej:

Reklama                                                              

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art.8. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

2.Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem art.8a.

Przepisy karne zawarte są w Rozdziale 9 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych – art. 54, art.55, art.56, art.57, art.57a, art. 58, art.59, art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.65, art.65a, art.66, art.67, art.68.

Kodeks wykroczeń :

Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Art. 51.§1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Apelujemy o kulturalną, odpowiedzialną, a przede wszystkimi bezpieczną zabawę!

Przypominamy również, że w piątek w rejonie Rynku będzie zmiana organizacji ruchu.

Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do obowiązujących w tych dniach przepisów!

Źródło: KPP w Nowym Targu