Przeprowadzono prace ochronne w pienińskich rezerwatach

Reklama                                                              

Na terenie Nadleśnictwa Krościenko od połowy października trwały prace mające na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Jak podali leśnicy, prowadzone były w rezerwatach „Biała Woda”, „Wąwóz Homole” oraz na innych powierzchniach w obrębie obszaru Natura 2000 Małe Pieniny.

W ramach zabiegów ochronnych zaplanowano m.in. mechaniczną lub ręczną wycinkę i karczowanie wybranych gatunków krzewów i drzew (głównie świerka, tarniny, jesionu, jawora oraz zamierających, pochylonych jałowców).

– Następnie usunięte rośliny wynoszono ręcznie poza obszar rezerwatów „Biała Woda” i „Wąwóz Homole”. Prace prowadzone były w rezerwatach przyrody, dlatego ze względu na walory przyrodnicze oraz ukształtowanie terenu nie było możliwości ich mechanizacji – wyjaśniają pienińscy leśnicy.

Reklama                                                              

Reklama                                                              

Ogłoszenie:                                                              

Dodali, że na terenie Natura 2000 Małe Pieniny realizowane były również zadania mające na celu ochronę pszonaka pienińskiego (Erysimum pieninicum), gatunku rośliny należącego do rodziny kapustowatych, endemitu karpackiego. W celu zabezpieczenia stanowisk pszonaka pienińskiego oraz zapewnienia mu odpowiednich warunków siedliskowych usuwano nadmiar drzew i krzewów do wysokości 2 m, zwłaszcza leszczyny i jesionu, które zacieniają poszczególne stanowiska, a uzyskaną po wycince biomasę wywożono poza teren ochrony.

Obszar Natura 2000 Małe Pieniny został utworzony w celu ochrony siedlisk naskalnych i muraw: głównie siedliska 5130, czyli zarośli jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych (jest to jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska), a także muraw kserotermicznych, wapiennych ścian skalnych ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis oraz górskich reliktowych lasków sosnowych.

Obszar Małe Pieniny obejmuje część pasma Małych Pienin na południe od miejscowości Jaworki, z czterema rezerwatami przyrody: Wysokie Skałki, Wąwóz Homole, Biała Woda oraz Zaskalskie-Bodnarówka.

źródło: Nadleśnictwo Krościenko
fot. T.Dziedzic/Nadleśnictwo Krościenko