Powiatowe szkoły gotowe na przyjecie podwójnego rocznika

Reklama                                                              

 

 Podczas IX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 27 czerwca br. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Rajca przedstawił sprawozdanie komisji z wyników kontroli stanu przygotowania szkół średnich do przyjęcia dwóch roczników absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Powiat zapewnił miejsce dla ponad 3000 absolwentów. Przygotowano 1620 miejsc dla młodzieży kończącej gimnazjum oraz 1680 miejsc dla kończących szkoły podstawowe. Ze względu na większą liczbę oddziałów nastąpi również wzrost liczby godzin nauczycielskich.

Z ankiety skierowanej przez Powiatowe Centrum Oświaty do dyrektorów szkół powiatowych wynika, iż zajęcia w przyszłym roku szkolnym będą się kończyć później niż w roku bieżącym tj. miedzy godz. 16-tą z 17-tą, a najpóźniej o godzinie 19:20, jednak nie będą odbywały się w soboty. W budynkach placówek oświatowych trwają obecnie prace modernizacyjne i dostosowawcze, które pozwolą na zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej do prowadzenia zajęć. Na wyposażenie obiektów w meble szkolne zabezpieczono kwotę 145 000 zł, a na sprzęt IT 650 000 zł.

Reklama                                                              

Komisja sformułowała następujący wniosek pokontrolny: “Władze Powiatu Nowotarskiego z wielką starannością i odpowiedzialnością przystąpiły do realizacji zadania ogólnopaństwowego związanego z wdrażaniem nowej reformy w oświacie. Przygotowano się właściwie do realizacji tego wyzwania od strony prawnej, finansowej i materialno-rzeczowej. Szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski będą przygotowane na przyjęcie dwóch roczników absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Dodatkowo jeszcze zaoferują uczniom atrakcyjne kierunki i profile nauczania”.