Niezabezpieczone psy mogą być zagrożeniem dla mieszkańców, turystów i dzieci – Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu przypomina o obowiązkach właścicieli czworonogów

Reklama                                                              

Mając na uwadze coraz częstsze przypadki niesprawowania należytej opieki nad psami przez ich właścicieli, Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje mieszkańców gminy o obowiązkach właścicieli psów jakie na nich ciążą zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2019r. poz. 122) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017r.
Coraz częstsze przypadki niesprawowania należytej opieki nad psami dochodzi do zagrożeń dla mieszkańców, turystów i dzieci. Jedną z przyczyn takich zachowań jest nie właściwe utrzymanie psów – ucieczka poza teren nieruchomości.

Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do:
– stworzenia warunków, zapobiegających niekontrolowanemu wydostawaniu się psa poza teren własnej nieruchomości,
– oznakowania nieruchomości odpowiednimi tablicami oraz zabezpieczenia przed zagrożeniem ataku psa na osoby wchodzące na nieruchomość, w przypadku pilnowania nieruchomości przez psy w tym przez psy niebezpieczne,
– wyprowadzania go na smyczy, a w przypadku psów agresywnych i niebezpiecznych powinien mieć założony kaganiec; zwolnienie psa ze smyczy może nastąpić wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, jeżeli pies nie jest niebezpieczny dla otoczenia, a posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem psa.

Zabrania się:
– puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna,
– porzucania psa przez właściciela bądź inną osobą pod której opieką pozostaje uznaje się za znęcanie nad nimi, należy przez to rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień,
– wprowadzania psów na tereny przeznaczone do gier i zabaw dziecięcych, w tym na tereny piaskownic, placów zabaw, boisk sportowych,
– wszelkich zachowań mających na celu wywołanie agresji psa, w szczególności szczucie i drażnienie.

Jak informują przedstawiciele Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, do sprawowania należytej kontroli nad posiadanym psem zobowiązuje także “Kodeks wykroczeń”. Zgodnie z art. 77:
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Reklama