Informacja o budżecie miasta Zakopane w czasie pandemii koronawirusa

W związku z trwającą epidemią chcemy przedstawić Państwu jej związek z obecnym stanem budżetu Miasta Zakopane i co za tym idzie zmianami w zakresie realizowanych obecnie przez Urząd Miasta zadań. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje pozwolą Państwu lepiej zrozumieć trudną sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy i która ma wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, w tym szczególnie na finanse i gospodarkę.

Przede wszystkim należy podkreślić, że budżet każdego miasta, w tym Miasta Zakopane, stanowi jedynie planowany układ dochodów i wydatków na każdy rok. Z uwagi na jego zależność od sytuacji gospodarczej w kraju i stanu finansów publicznych ma on wyłącznie charakter planistyczny. Kwoty w nim ujęte nie mają charakteru ostatecznego. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca, a następnie stanu epidemii w dniu 20 marca 2020 r. znaczącej zmianie uległy pozycje planowanych dochodów, które nadal w perspektywie kilkumiesięcznej mogą nie być zrealizowane. Dotyczy to w szczególności spadku dochodów w pozycji dochody własne Miasta takich jak opłata miejscowa, opłaty za korzystanie ze strefy płatnego parkowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata targowa, wpływy z koncesji alkoholowych i innych. Równocześnie wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania z zakresu „tarczy antykryzysowej” spowodowały odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z których Miasto także częściowo uzyskuje wpływy.

Istotnym czynnikiem w przypadku naszego miasta jest oparcie większości zakopiańskiej gospodarki na turystyce. Branża ta w stanie epidemii ze zrozumiałych przyczyn została objęta restrykcyjnymi ograniczeniami i zakazami, które bezpośrednio przełożyły się na wpływy do budżetu. Przykładem jest tutaj opłata miejscowa, która w zeszłym roku przyniosła Miastu ponad 4,5 mln zł – obecnie w okresie trwania epidemii z tego tytułu brak jest jakichkolwiek wpływów. Czynnik ten odnosi się pośrednio lub bezpośrednio do wszystkich wymienionych powyżej podatków i opłat.

Burmistrz Miasta Zakopane prowadzi zaawansowane prace celem pomocy najbardziej dotkniętym ustawowymi zakazami przedsiębiorcom z terenu Miasta Zakopane, w tym poprzez zmniejszenie wysokości czynszów tym z nich, którzy swoje działalności prowadzą w lokalu czy też na gruncie stanowiącym własność gminy. Taka pomoc również zmniejsza dochody Miasta.

Wszystkie powyższe czynniki spowodowały, że planowane wpływy dochodów do budżetu Miasta wymagają ponownej analizy i daleko posuniętej korekty. Co za tym idzie zmianie ulegną również wydatki z budżetu Miasta Zakopane.

Burmistrz Miasta Zakopane podjął więc niezwłocznie czynności celem aktualizacji wydatków Miasta w odniesieniu do zmniejszonych dochodów. Za priorytetowe wydatki zostały uznane te z nich, które są związane z bezpośrednią pomocą osobom i rodzinom dotkniętych skutkami stanu epidemii. W szczególności zwiększone zostaną kwoty skierowane na wszelką pomoc o charakterze socjalnym, w tym dożywianie oraz pomoc osobom samotnym. W obecnej sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia osób najstarszych i konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa niezbędnym jest zabezpieczenie środków na wszelkie formy ochrony jak i pomocy.

Planowane zmiany z zakresu wydatków dotyczą wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i wszystkich obszarów jego działalności, w tym: zawieszenia organizacji wszystkich wydarzeń kulturalnych i sportowych, konkursów oraz działań promocyjnych, ograniczenia kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, w tym zawieszenia zajęć dodatkowych, ograniczenia wykonywanych remontów i inwestycji, ograniczenia realizacji zadań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej. Daleko idące oszczędności dotyczyć będą także funkcjonowania samego Urzędu Miasta, w którym wstrzymane zostały delegacje służbowe, szkolenia, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Planowane jest również ograniczenie etatów.

Trudna sytuacja dotyczy także działalności organizacji pozarządowych dotowanych przez Miasto z zakresu sportu oraz kultury. Także one muszą dostosować się do aktualnych warunków funkcjonowania, w tym wprowadzonych ustawowych obostrzeń. W związku z tym organizacje otrzymały już propozycję ze strony Miasta, by każda z zawartych z nimi umów była indywidualnie omawiana i analizowana celem uzgodnienia sposobu jej zakończenia jak i dokonania rozliczeń finansowych poniesionych już wydatków. Zostanie to każdorazowo dokonane wspólnie uzgodnionym protokołem na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych. Podkreślić trzeba także, że z uwagi na stan epidemii i zakaz korzystania z infrastruktury sportowej, zakaz organizowania imprez kulturalnych, sportowych oraz zgromadzeń większość zadań powierzonych przez Miasto organizacjom pozarządowym jest obecnie nierealna do wykonania. Z tego powodu środki finansowe powinny zostać niezwłocznie przekierowane na zaspokojenie priorytetowych potrzeb z zakresu pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, a nie pozostawiać w dyspozycji organizacji, które i tak nie będą w stanie ich wykorzystać. W tej kwestii liczymy bardzo na wyrozumiałość i współpracę wszystkich zakopiańskich stowarzyszeń, klubów i organizacji.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że sytuacja związana z trwającą epidemią wraz z jej wszystkimi konsekwencjami będzie ograniczona czasowo i w momencie powrotu do normalnego funkcjonowania społecznego i gospodarczego będziemy mogli na nowo wspólnie zweryfikować poziom realizacji zadań i wydatków, zarówno samej gminy, jak również współpracujących z nią organizacji pozarządowych. Podkreślamy więc, że obecne ograniczenia traktujemy jako przejściowe.

Urząd Miasta Zakopane