Federacja Euroregionów RP wybrała nowe władze – Bogusław Waksmundzki członkiem zarządu

 

 Bogusław Waksmundzki, przewodniczący Rady Euroregionu Tatry, wicestarosta powiatu nowotarskiego został członkiem zarządu Federacji Euroregionów RP. 

Do wyboru tego doszło podczas spotkania euroregionów polskich. Na Walnym Zebraniu Delegatów Federacji Euroregionów RP  zebrani przyjęli sprawozdanie z działalności Federacji za rok 2018 oraz plan na rok bieżący, a także m.in. udzielili Zarządowi absolutorium.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat wdrażania bieżącej perspektywy finansowej programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz przyszłości EWT po roku 2020.

Walne Zebranie dokonało także wyboru nowych władz Federacji. W Zarządzie Federacji na następną kadencje zasiadał będzie Bogusław Waksmundzki.

Przedstawiciele polskich stron Euroregionów skupionych w Federacji Euroregionów RP spotkali się w Warszawie z dyrekcją Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP.

Była to dla nas kolejna okazja do omówienia i dyskusji na temat wdrażania bieżącej perspektywy finansowej programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz  przyszłości EWT po roku 2020 z poziomu Parlamentu Europejskiego.

Fot. – archiwum ETatry