Dofinansowanie do rekonstrukcji odwiertu PGP-2 oraz budowa nowego odwiertu PGP-5 Geotermii Podhalańskiej

Reklama                                                              

3 lipca 2020 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki projektu „Zwiększenie mocy odnawialnego źródła energii cieplnej PEC Geotermia Podhalańska S.A. poprzez budowę oraz rekonstrukcję odwiertów chłonnych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej”, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW nr 5.18 „Międzydziedzinowe. Polska Geotermia Plus” współfinansowanego ze środków krajowych.

Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości chłonnych systemu geotermalnego dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

– wiercenie nowego otworu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 o głębokości 3.523 m (±10 %),
– pogłębienie i rekonstrukcję odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2,
-budowę rurociągu zatłaczającego z pompowni geotermalnej do głowicy odwiertu PGP-5,
– zakup i montaż kolejnych dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej,
– nadzór inwestorski nad ww. zadaniami.
W wyniku realizacji projektu moc geotermalnego źródła energii odnawialnej wzrośnie łącznie o 2,671 MWt. Natomiast rekonstrukcja odwiertu PGP – 2 zapewni bezpieczeństwo energetyczne całego układu (przy chłonności tego odwiertu 450 m3/h), co daje moc 15.411 MWt.

Koszt projektu:

– Koszt całkowity projektu wynosi 42 822 450,00 zł,

– Koszty kwalifikowane: 34 715 000,00 zł,

– Koszty niekwalifikowane: 8 107 450,00 zł,

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 13 886 000,00 zł (40% kosztów kwalifikowanych),

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 20 829 000,00 zł (60% kosztów kwalifikowanych).

Termin realizacji:

01.01.2020 – 31.12.2021 r.

Źródło: Geotermia Podhalańska / fot. Szymon Wójtowicz