Centrum Nowego Targu z nową, kontrowersyjną strefą ochrony konserwatorskiej

Jak informuje nowotarski magistrat, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Nowym Targu sporządził kartę ewidencyjną układu urbanistycznego historycznego centrum miasta oraz opracował nową kartę ewidencyjną zabytku archeologicznego obejmującego centrum Nowego Targu. W praktyce oznacza to poszerzenie strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefy ochrony archeologicznej, a to z kolei – dodatkowe obciążenia dla osób chcących inwestować w tej części miasta.

U mieszkańców pojawiło się wiele wątpliwości związanych z doniesieniami o sporządzeniu rzeczonych kart bez jakichkolwiek konsultacji. W związku z tym burmistrz wystąpił do Kierownika Delegatury w Nowym Targu o stosowne wyjaśnienia. Odpowiedź kierownika Delegatury w Nowym Targu Pawła Dziubana opublikowano m.in. w mediach społecznościowych magistratu.

– Karta ewidencyjna układu urbanistycznego historycznego centrum Miasta Nowy Targ powstała po przeprowadzeniu licznych kwerend archiwalnych oraz analizy dokumentacji naukowej związanej z badaniami nad historycznym układem lokacyjnym Miasta Nowy Targ oraz w oparciu o liczne opracowania badaczy układów przestrzennych małopolski m.in. Bogusława Krasnowolskiego (zawarte m.in. w tekach komisji urbanistycznych i zeszytach naukowych) – zaznacza Paweł Dziuban. – Po przeprowadzeniu analizy dostępnych materiałów źródłowych ustalono, iż ochroną konserwatorską powinien zostać objęty układ lokacji miasta zarówno z okresu średniowiecza jak i również z okresu nowożytnego.

Jak dowodzi kierownik Delegatury w Nowym Targu, opracowanie karty ewidencyjnej układu urbanistycznego historycznego centrum ma na celu zapewnienie mu ochrony, przez „utrzymanie pierwotnej struktury przestrzennej Nowego Targu wraz z ukazaniem przekształceń przestrzennych i ewolucji urbanistycznej miasta”.

– Wyznaczenie granic ochrony konserwatorskiej ujętych w karcie ma na celu ochronę struktury przestrzennej miasta i rozplanowania ulic przed niekorzystnymi przekształceniami mogącymi powodować utratę wartości historycznych Nowego Targu – podkreślił Paweł Dziuban.

Kierownik stwierdził ponadto, że w odniesieniu do kształtu granic obszaru zaznaczonego w karcie ewidencyjnej, granice ochrony konserwatorskiej mogą się zmieniać, nie są zatem elementem stałym ochrony. Jednak w chwili obecnej, zebrane przez urzędników materiały wskazują „jednoznaczne określenie nowych granic stref ochrony konserwatorskiej”.

W odniesieniu do wykonania nowej karty zabytku archeologicznego Paweł Dziuban wyjaśnił, że „Nowy Targ stanowi obszar nie zbadany pod względem archeologicznym, który z uwagi na liczne, hipotetyczne kwestie związane z lokacją wsi Stare Cło należy objąć ochroną archeologiczną, która zapewni nadzór i kontrolę nad prowadzonymi inwestycjami ziemnymi na terenie miasta. Działanie to ma za zadanie przyczynienie się do dogłębnego zbadania terenu miasta pod względem archeologicznym i w przyszłości wyjaśni kwestie sporne związane z historią miasta i początkami jego lokacji”.

W myśl obowiązujących przepisów nowe strefy ochrony zostaną zaznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 Centrum. Zmiany nastąpią również w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Fot. Anna Gródek